Need Some Help?

Easy ways to get the answers you need.

IMS (Slovak)

revízia 3

POLITIKA KVALITY
A SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť CORINEX COMMUNICATIONS, a.s. v súčasnej dobe vyvíja a vyrába špičkové komunikačné riešenia prostredníctvom systému SmartGrid ktoré zabezpečuje nízke náklady a svojim nasadením i ochranu životného prostredia. Je určené pre telekomunikačných operátorov, systémových integrátorov a domácich užívateľov. Riešenie Corinex SmartGrid je využívané po celom svete. Corinex SmartGrid poskytuje komunikačné riešenia cez existujúce elektroinštalácie v budovách, cez vonkajšie elektrické vedenia, ako aj cez koaxiálne siete. Využitie Powerline technológie je osvedčený spôsob, ako využiť už existujúce vedenia.

Integrovaný Manažéesky Systém sa vzťahuje na celú oblasť pôsobenia spoločnosti uvedenú v obchodnom registri SR:

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja zákazníkovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, reklamná a propagačná činnosť.

Automatizované spracovanie dát, poradenské služby, poskytovanie software na základe zmluvy s autorom, montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky.

Systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva je zavedený v celej spoločnosti.

 

Spoločnosť CORINEX COMMUNICATIONS, a.s. sa zaväzuje :

  1. Vždy splniť požiadavky zákazníka - podľa špecifikácie podľa zmluvy, v priebehu celého procesu realizácie zákazky tak, aby bol zákazník spokojný.
  2. Všetky činnosti environmentálneho manažérstva, ISO 14001, plniť v súlade s platnou legislatívou SR, vrátane miestnej legislatívy Bratislava 3.
  3. Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov a prevencia znečisťovania je pre nás samozrejmosťou.
  4. Udržiavať a neustále zlepšovať zavedený environmentálny manažérsky systém ako aj systém manažérstva kvality a trvalo zvyšovať efektívnosť ich fungovania.
  5. Trvale dosahovať zodpovedný, profesionálny a uvedomelý prístup každého pracovníka k práci s dôrazom na kvalitu, životné prostredie a meno spoločnosti.
  6. Zákazníkovi predkladať ponuku ako výsledok interaktívneho vzťahu zákazník – dodávateľ, postaveného na bohatých skúsenostiach a s odbornou fundovanosťou podloženej reakcii na súbor aktívne získaných východiskových požiadaviek zákazníka aj bez jeho konkrétnej predstavy o riešení.
  7. Pri realizácii jednotlivých projektov presadzovať racionalizáciu a optimalizáciu opakujúcich sa riešení z predošlých akcií pri ich aplikácii v pripravovaných akciách.
  8. Požiadavky zákazníka uspokojovať predkladaním progresívnych riešení tak, aby tieto umožnili odovzdať dielo v dohodnutom termíne a na prvý raz bez reklamácií, bez zvyšovania nákladov nad rámec zmluvy a bez vyvolávania ďalších neproduktívnych nákladov.
  9. Prípadné nedostatky odstraňovať promptne v zmysle zmluvy a v rozsahu očakávania zákazníka tak, aby nedochádzalo k opakovanému vzniku podnetu na reklamáciu a aby zákazníkovi nevznikli neočakávané náklady v súvislosti s riešením reklamácie.

 

V Bratislave dňa 10.9. 2013

1